Základní informace o DBU

Německá spolková nadace pro životní prostředí byla založena z iniciativy spolkového ministra financí pana Theo Waigla v roce 1990 s cílem podporovat inovativní projekty v ochraně životního prostředí se zvláštním, ale ne výhradním zřetelem, na podporu malého a středního podnikání.

Úroky ze základního jmění nadace, získané privatizací Salzgitter AG, jsou investovány do podpory ekologických projektů nejen ve Spolkové republice Německo, ale i v zahraničí.

Struktura nadace

Nadace je vedena generálním sekretářem, správní radou je tzv. kuratorium.

Generální sekretář– schvaluje „malé“ projekty do výše podpory 125.000 Euro

Kuratorium – schvaluje cca 4x ročně projekty nad výše uvedenou částku

Dotační témata

Ze zdrojů DBU je možné podpořit široký okruh ekologických projektů ve 13 dotačních tématech, které musí mít jednoznačně pozitivní dopad na životní prostředí.

Dotační témata jsou:

 1. nástroje a kompetence hodnocení udržitelnosti a posílení / podpora povědomí a chování v oblasti udržitelného rozvoje
 2. udržitelná výživa a udržitelné zacházení s potravinami
 3. vývoj, tvorba a akceptance ekologického mobilního spotřebního zboží
 4. obnovitelné zdroje energie – podpora decentrálního zásobování teplem, optimalizace stávajících zařízení, redukce negativních vlivů na životní prostředí
 5. stavebnictví přispívající k ochraně klimatu a spotřebě zdrojů
 6. vývoj a obnova/revitalizace stavebních komplexů energeticky a materiálově šetrná
 7. snížení emisí CO2 v energeticky intenzivních odvětvích
 8. efektivní využívání zdrojů inovativními technologiemi (vývoj a odzkoušení nových technologií)
 9. podpora uzavřeného výrobního cyklu a efektivní využívání fosforu a kritických kovů
 10. redukce emisí dusíku v zemědělství
 11. integrované koncepty a opatření k ochraně a hospodaření se spodními a povrchovými vodami
 12. ochrana přírody a udržitelné využívání přírody ve využívané krajině a chráněných oblastech
 13. zachování a zajištění kulturních památek (cenných na národní úrovni) před škodlivými vlivy životního prostředí

Dotační témata v němčině: viz https://www.dbu.de/index.php?menuecms=2505

Dotační témata v angličtině viz https://www.dbu.de/media/140116104631e5tl.pdf

Pokud plánovaný záměr nespadá do 13 uvedených dotačních témat, má ale výrazné efekty v ochraně životního prostředí, je možné jej předložit v rámci volného dotačního tématu 14. Všechny projekty musí mít inovativní a modelový charakter.

Nadace podporuje i mezinárodní projekty – ve Střední a Východní Evropě. Pro mezinárodní projekty platí stejné podmínky pro žádost o podporu jako pro německé projekty, znamená to, že se žádost předkládá prostřednictvím německého partnera/předkladatel žádosti, v německém jazyce přímo na sídlo nadace v Osnabrücku. Předkladatelem i zahraničním partnerem projektu mohou být malé a střední soukromé podniky (počet zaměstnanců do 1000), nevládní organizace, poradenské instituce, státní úřady, vysokoškolská zařízení, výzkumné ústavy, samospráva aj. Každý předkladatel s partnery musí přispět v rámci realizace projektu vlastním podílem ve výši minimálně 40-50%, ve výjimečných případech (např. ochrana přírody) i nižším. Vlastní podíl je možné vykázat nepeněžní formou nebo kofinancovat z jiných zdrojů – EU, kraje, jiné zdroje.

Pro první posouzení možnosti podpory je vhodné předložit nadaci vypovídající popis projektu s popisem záměru, cíli a rozpočtem. V případě, že bude projekt odpovídat svým obsahem dotačním prioritám DBU, vyžádá si odpovědný referent na předkladateli / partnerovi další dopracování.

Struktura popisu projektu (minimální struktura):

 1. název projektu
 2. nositel projektu – německý subjekt – kompletní údaje – adresa, organizační forma, kontaktní osoba, reference – může být doplněn až po konzultaci záměru na DBU
 3. spolupracující partneři (CZ, SK, HU) – kompletní údaje – adresa, organizační forma, kontaktní osoba, reference (realizované projekty)
 4. aktuální popis problému a stav vědy a techniky
 5. předcházející související aktivity partnera v dotčené oblasti
 6. předmět a cíl projektu
  • všeobecné a konkrétní cíle, cílové skupiny
  • způsob a rozsah realizace (aktivity, kvantifikace, specifikace, metody)
  • efekty / přínos pro ŽP
  • modelový charakter plánovaného způsobu řešení problému
  • inovativní charakter projektu
  • časový průběh dle plánovaných pracovních kroků/aktivit
 7. přepokládané náklady projektu
  • odhadované celkové náklady
  • plánovaná výše vlastního podílu
  • zdroje financování vlastního podílu
  • dotace z dotačních programů
 8. finanční plán – ve formuláři DBU https://www.dbu.de/2488.html (Arbeitshilfe Kostenplan auf Kostenbasis Beispiel Vereine)
 9. doba realizace projektu
 10. pokračování projektu

Pro vyhodnocení popisu projektu ze strany DBU je důležitá specifikace a kvantifikace aktivit, inovativní charakter projektu a konkrétní efekty pro životní prostředí. Dalším kritériem je modelový charakter, reálné možnosti realizace a blízkost praxi.

Pokud je popsaný záměr v souladu s dotačními cíli a možnostmi DBU, vyžádá si DBU zpracování kompletní žádosti.

Struktura žádosti:

Žádost o dotaci by neměla mít více jak 20 stran a musí obsahovat následující body:

 1. Název projektu, celkové náklady, požadovaná dotace, doba trvání projektu
 2. Anotace záměru
  • úvodní anotace projektu na max. 1 stranu popisuje cíl záměru, ekologické cíle a plánované kroky/aktivity
 3. Nositel projektu
  • jméno, právní forma, adresa, obrat, počet pracovníků, hlavní oblasti aktivit, reference
  • kvalifikace nositele projektu pro realizaci projektu
  • jméno, telefon, e-mail kontaktní osoby
  • kopie stanov, společenské smlouvy jako příloha k žádosti
 4. Údaje o kooperačních partnerech – jsou shodné jako údaje o nositeli projektu (3)
 5. Ekologická relevance
  • krátký popis ekologické problematiky, která má být realizací projektu řešena
  • představení ekologických cílů projektu (pokud možno také kvantifikovat)
  • popis odlehčení ŽP, přesahující zákony či normy, praxi
 6. Cíle záměru
  • dosavadní aktivity v oblasti u nositele projektu
  • základ nebo základní myšlenka, vedoucí k dosažení projektových cílů
  • představení konceptu řešení v souvislosti s pracovním, časovým plánem a rozpočtem
  • popis jednotlivých opatření a pracovních celků ve vzájemných souvislostech
 7. Inovativní charakter projektu
  • inovace projektu ve srovnání s existujícími normami, metodami, produkty apod.
 8. Pracovní, časový plán a rozpočet
  • časový plán
  • představení nákladů projektu podle druhu v časové souvislosti (Cash-Flow)
  • rozpočet včetně celkových nákladů, dotace a vlastního podílu
 9. Finanční plán
  • celkový rozpočet projektu je nutné okomentovat, především jsou nutné informace ke zdrojům vlastního podílu
 10. Technické a ekonomické riziko
  • vysvětlení technického nebo ekonomického rizika při realizaci projektu
 11. Propagace, pokračování a perspektiva
  • opatření k propagaci výsledků projektu
  • pokračování po ukončení projektu a dlouhodobý užitek

Existují dvě formy schvalování projektů, v prvním případě se jedná o tzv. malé projekty, u kterých výše žádané podpory/dotace nepřesahuje 125.000 Euro a které schvaluje generální sekretář nadace, ve druhém případě se jedná o velké projekty nad 125.000 Euro, jež schvaluje kuratorium/správní rada. Žádosti mohou být předkládány po celý rok, nejsou pevné termíny ukončení příjmu žádostí.

Přestože se činnost nadace orientuje především na Spolkovou republiku Německo, podporuje také mezinárodní projekty. Pro zahraniční žadatele jsou vytvořena poradenská místa: pro ČR, Slovensko a Maďarsko: Ing. Romana Cermanová, Společnost pro Lužické hory. Tato poradenská místa zajišťují poradenství pro žadatele, včetně osobních konzultací záměrů či projektů v místě žadatele, pomáhají s vyhledáváním německého partnera, přípravou rozpočtu projektu, překladem materiálů a komunikací s DBU.

Obvyklý postup:

 1. sestavení popisu projektu v češtině či slovenštině, dodat Ing. Cermanové k 1. vyhodnocení
 2. doplnění popř. úpravy popisu projektu
 3. prokonzultování záměru na Německé spolkové nadaci pro životní prostředí v Osnabrücku – Ing. Cermanová
 4. jen v případě pozitivního ohlasu se pracuje na detailní žádosti a hledání německého partnera
 5. po schválení dotace se zpracuje plán čerpání/Cash Flow, podle kterého je dotace formou zálohových plateb, většinou 1x za 3 nebo 6 měsíců, převáděna na účet německého nositele, který převádí dále na zahraniční partnery

Finanční plán / rozpočet projektu

 1. personální náklady – jen zaměstnanci – prokazují se mzdovým listem
 2. personální obecné náklady – odvody zaměstnavatele – paušál, který se prokazuje mzdovým listem a výpočtem z hrubé mzdy 45%
 3. věcné obecné náklady – do výše cca 10% – 30% hrubé mzdy – de facto režijní náklady na kancelář, paušál, který se prokazuje mzdovým listem a výpočtem z hrubé mzdy
 4. věcné náklady – PC, tiskárna, dataprojektor, vybavení, nábytek – to, co není součástí chodu kanceláře
 5. cestovné včetně diet, ubytování – vykazuje se cestovním příkazem a vyúčtováním pracovní cesty
 6. zakázky na třetí osoby – subdodávky i DPP – služby, dokladované fakturou nebo dohodou o provedení práce – honoráře (přednášející, tlumočení, překlady, odborné studie apod.), pronájem prostor, transport, předtisková příprava materiálů a tisk, provoz internetových stránek k projektu apod.

Doba trvání projektu: max. 3 roky, většinou se jedná o dvouleté projekty

Informace o Německé spolkové nadaci pro životní prostředí naleznete v němčině na www.dbu.de, částečně i v angličtině https://www.dbu.de/2544.html.

Kontaktní místo pro ČR, Slovensko, Maďarsko:

Romana Cermanová, zastoupení DBU pro ČR a Slovensko, Společnost pro Lužické hory, Poštovní adresa: Zahradní 781, 463 34 Hrádek nad Nisou, Mobil:+420 777.216852, E-mail: r.cermanova@gmail.com, Skype: luzicke.hory

Příklady podpořených projektů lze nalézt v databázi DBU: němčina: https://www.dbu.de/2406.html, angličtina: https://www.dbu.de/2548.html

Veškeré formuláře jsou dvoujazyčně nebo v CZ k dispozici na vyžádání.