2011-10-22-Za-podzimnimi-houbami-k-Jelenimu-vrchu

 • brezovnik obecny
 • cechratka podvinuta2
 • cechratka sklepni
 • ciruvka hnedobila
 • ciruvka hnedobila1
 • ciruvka safranka
 • ciruvka safranka2
 • ciruvka strechovita
 • ciruvka zelanka
 • ciruvka zelanka1
 • ciruvka zelanka2
 • ciruvka zemni
 • DSC00006
 • DSC00007
 • DSC00008
 • DSC00009
 • DSC00010
 • DSC00014
 • DSC00030
 • DSC00040
 • DSC00058
 • DSC00064
 • DSC00065
 • DSC00067
 • DSC00071
 • DSC00072
 • DSC00073
 • DSC00074
 • DSC00075
 • DSC00076
 • DSC00077
 • DSC00078
 • DSC00081
 • DSC00085
 • DSC00086
 • DSC00087
 • DSC00088
 • DSC00089
 • DSC00090
 • DSC00091
 • DSC00093
 • DSC00094
 • DSC00095
 • DSC00096
 • DSC00097
 • DSC00100
 • DSC00101
 • DSC00123
 • DSC00127
 • DSC00129
 • DSC00130
 • DSC00131
 • hadovka smrduta
 • hliva fialova
 • hliva fialova1
 • holubinka brezova
 • holubinka cernonachova
 • holubinka hlinozluta
 • holubinka jizliva
 • holubinka osvraskla
 • holubinka slicna
 • holubinka zlucova
 • hrib dutonohy
 • hrib strakos
 • korenovec
 • korenovec zlutavy
 • koznatka(pavucinec)
 • krasnoruzek lepkavy
 • kuratka hrebenita
 • kurinec
 • lakovka ametystova
 • lakovka lakova
 • listicka pomerancova
 • mechovka obecna
 • mekous kaderavy
 • muchomurka citronova
 • muchomurka porfyrova
 • outkovka
 • outkovka obecna
 • outkovka pestra
 • penizovka skvrnita
 • pevnik chlupaty
 • pichavka cokoladova
 • rournatec pasovy
 • ryzec borovy
 • ryzec hnedy
 • ryzec rysavy
 • ryzec seredny
 • sluka svraskala
 • slzivka
 • smolkovka bukova
 • stavnatka olivove-bila
 • strmelka kyjonoha
 • supinovka slizska
 • supinovka slizska1
 • supinovka slizska2
 • supinovka slizska3
 • trepenitka makova-parez
 • trepenitka makova
 • trepenitka makova3
 • trepenitka sp.
 • trepenitka svazcita
 • trepkovitka
 • troudnatec kopytovity
 • troudnatec kopytovity1
 • vaclavka
 • zrnivka osinkova