projekty  
Ekologická výchova pro všechny generace
1.4.2013 - 31.12.2014
www.spolecnostlh.cz/generace

Financování projektu: 85% prostředky Evropské unie - Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, 5% státní rozpočet ČR, 10% vlastní zdroje.

Hlavním cílem projektu je podpora ekologického povědomí a environmentálního vzdělávání s cílem dosáhnout zlepšení informovanosti a tím ekologicky šetrného chování cílových skupin projektu (MŠ, ZŠ – děti i pedagogové, rodiny s dětmi, obyvatelstvo, návštěvníci). Novými cílovými skupinami projektu jsou děti s handicapem – dětské domovy a speciální školy a zařízení a senioři.
 
Aktivity projektu:
 • Ekovýchovná nabídka pro znevýhodněné skupiny dětí
 • Mezigenerační ekologická výchova
 • Práce s veřejností
 • Programy a aktivity pro rodiny s dětmi
 • Nová síť spolupracujících škol
 • Komunikace a tým
ZŠ Hrádek nad Nisou - technické, přírodovědné obory a řemesla
1.10.2012 - 30.3.2015
www.spolecnostlh.cz/opvk

Financování projektu: Tento projekt je spolufinancován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.Cílem projektu je zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání v ZŠ v Hrádku n.N. -
spolupracujícími  ZŠ jsou ZŠ Lidická, ZŠ TGM, ZŠP Loučná (cílové skupiny - žáci 6.-9. tříd, pedagogové)

Aktivity projektu:
 • Prezentace technických a přírodovědných oborů, řemesel - zaměstnanci či majiteli firem, cca. 45 min, 117 prezentací
 • CD-publikace "Technické, přírodovědné obory a řemesla" (200 zaměstnavatelů), 2000ks
 • 4x PC program "Technické, přírodovědné obory a řemesla", odzkoušení s žáky z 6.-9. tříd, proškolení 15 pedagogů
 • E-learningový program "Test osobnosti pro technické a přírodovědné obory, řemesla", odzkoušení s žáky, proškolení 15 pedagogů
 • 1-2 denní odborné stáže pro vybrané aktivní žáky u zaměstnavatelů, 60 odb. stáží
 • Exkurze u zaměstnavatelů - lokální, regionální, nadreg. - projektový den, 83 lokálních, 32 ostatních exkurzí
 • E-learningový program "Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání", odzkoušení s žáky, proškolení 15 pedagogů
E-learningový program
"Rozvoj podnik.znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání"

E-learningový program
"Test osobnosti pro technické, přírodovědné obory a řemesla"

4x PC-program - doprovodné úkoly k sérii programů na DVD
"Technické, přírodovědné obory a řemesla"
 • ŘEMESLA A SLUŽBY
 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • VEŘEJNÁ SLUŽBA
 • ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Fascinující svět včel a hmyzu - ekologická výchova, osvěta, praktická opatření
1.4.2011 - 30.6.2014
www.spolecnostlh.cz/vcely

Financování projektu: 85% prostředky Evropské unie - Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, 5% státní rozpočet ČR, 10% Německá spolková nadace pro životní prostředí.

Seznámit děti a mládež o fascinujícím světu včel a hmyzu je hlavním cílem projektu. Motivovat veřejnost k ochraně včel a potencionálně ke včelaření je zásadní z důvodu nedostatku mladých včelařů, jak v České republice, tak ve Svobodném státu Sasko. Snahou projektu je vytvořit materiální a personální podmínky pro realizaci ekologických vzdělávacích aktivit pro děti a mládež z předškolních a školních zařízení. Na obou stranách hranice budou pořádány workshopy a další informační a vzdělávací akce pro včelaře, pedagogy a širokou veřejnost, zaměřené na včelařství, včely a ostatní druhy užitečného hmyzu. Včelařství je svou úzkou provázaností s přírodou výborným tématem pro zvyšování celkového ekologického uvědomění dětí, mládeže i dospělých

Práce s veřejností v ochraně přírody v Euroregionu Nisa
1.7.2009 - 30.6.2012
www.spolecnostlh.cz/verejnost

Financování projektu: 85% prostředky Evropské unie - Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, 5% státní rozpočet ČR, 10% vlastní zdroje.


Cílem projektu je přeshraniční zprostředkování ekologických /přírodovědných informací. – Občané a návštěvníci mají poznat, pochopit a oblíbit si projektové území ve sjednocené Evropě jako přírodní a životní prostor bez hranic. Zprostředkováním odborných informací formou zjednodušenou a lehce pochopitelnou budou občané i návštěvníci informování a upozorněni na ochranu přírody a krajiny

Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří a Lužických horách
1.4.2009 - 31.3.2012
www.spolecnostlh.cz/trend

Financování projektu: 85% prostředky Evropské unie - Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, 5% státní rozpočet ČR, 10% Liberecký kraj.


Cílem projektu je zlepšení ekologického povědomí a chování, zlepšení pocitu sounáležitosti obyvatelstva s okolní přírodou a krajinou, dosažené cílenými programy k těmto tématům.
Jsou plánovány environmentální programy (projektové dny, exkurze, přednášky, výstavy, návštěvy informačních středisek atd.) a přeshraniční a dvojjazyčná setkávání (vícedenní programy, setkávání sdružení, partnerství škol apod.)

Příroda Lužických a Žitav. hor v dvoujazyčných omalovánkách
1.9.2009 - 30.10.2010
-

Financování projektu: 85% prostředky z Fondu malých projektů, 15% vlastní zdroje.

Cílem projektu je zvýšení ekologického povědomí a ochrana přírody a krajiny a přeshraniční ekologická výchova dětí v předškolním věku.
Konkrétní aktivitou je vydání 2 dvoujazyčných ilustrovaných omalovánek s charakteristickými rostlinami a živočichy Lužických a Žitavských hor, ve kterých děti naleznou na každé stránce charakteristický biotop a rostliny a živočichy, kteří se v něm vyskytují. Tím, že si obrázek vymalují, získají povědomí o tom, jaká je příroda, krajina, rostliny a živočichové v této příhraniční oblasti