Německá spolková nadace pro životní prostředí   

Základní informace
Mezinárodní aktivity Německé spolkové nadace pro životní prostředí

Německá spolková nadace pro životní prostředí (DBU) byla založena v roce 1991 usnesením Německého spolkového sněmu s cílem podporovat záměry v ochraně životního prostředí se zvláštním zřetelem na podporu středního podnikání.

Dotace jsou poskytovány v oblastech ekotechnologií, ekologického výzkumu, ochrany přírody, ekologicky orientované komunikace a záchrany kulturních památek.
Jako obecně prospěšná a soukromá nadace je Německá spolková nadace pro životní prostředí aktivní mimo státní programy, které ale může doplňovat. Patří k největším nadacím ve světě. Od zahájení své činnosti podpořila DBU celkem 7.500 projektů částkou vyšší než 1,3 mld. Euro.
Kromě podpory projektů dotuje DBU také dva stipendijní programy: Promoční program pro podporu promočních ekologických záměrů v SRN a MOE - Výměnný stipendijní program, který je určen pro absolventy vysokých škol v zemích střední, východní a jižní Evropy, kteří chtějí své výzkumné programy realizovat v SRN. Doposud bylo přiděleno celkem 1.500 stipendií, z nichž 500 v rámci a MOE - Výměnného stipendijního programu

Podpora mezinárodních projektů
Německé spolkové nadace pro životní prostředí


I když je hlavní oblastí pro poskytování dotací jednoznačně Německo, je Německá spolková nadace pro životní prostředí od založení aktivní i na mezinárodní úrovni.

Původní orientace na oba východní sousedy, tedy Polsko a Českou republiku, byla během let postupně rozšířena tak, že dnes mohou být podpořeny projekty ve většině zemí EU, stejně jako v kandidátských zemí bez geografického omezení.

Po rozšíření EU o nové členské státy v letech 2005 a 2007 proběhla v rámci DBU evaluace dotační strategie pro střední a východní Evropu, na základě které byla strategie aktualizována a od roku 2006 v praxi realizována.

Geografická orientace pro poskytování dotace ve střední, východní a jižní Evropě je tak určována členstvím zemí v EU: země, ve kterých jsou projekty podporovány, jsou tedy Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika a Maďarsko, ke kterým dále patří oblast Kaliningradu a potenciální kandidáti do EU na Balkánském poloostrově, stejně jako Ukrajina (oblast Lemberg).
Bilance ukazuje, že se místo realizace mezinárodních projektů DBU nachází z 90% na tomto území.

Pro své aktivity ve střední, východní a jižní Evropě má Německá spolková nadace pro životní prostředí jako německá nadace zvláštní předpoklad, který je její výhodou: po sjednocení Německa v roce 1989 má zkušenosti z realizace projektů ve Východním Německu. V prvních letech činnosti byly projekty nadace orientovány na východ republiky, tedy do prostoru bývalé NDR, což vedlo v 90tých letech minulého století ke zlepšení možnosti vyhodnocení projektů v oblasti střední, východní a jižní Evropy.

DBU doposud podpořila více než 300 mezinárodních projektů dotací ve výši 42,8 mil. Euro
a lze předpokládat, že tato podpora bude v následujících letech dále stoupat.

Pokud se podrobněji podíváme na obsah mezinárodních projektů, pak jednoznačně převažují projekty v oblasti ekologické výchovy a osvěty, 60% projektů patří do této kategorie. Tato skutečnost je vysvětlována hlavně tím, že je v mnohých zemích střední, východní a jižní Evropy nejdříve nutné zvýšení ekologického povědomí, zprostředkování informací a zlepšení kompetencí v klíčových institucích, což jsou základní předpoklady pro realizaci dalších aktivit v oblasti vývoje ekotechnologií, ochrany přírody nebo na úrovni zákonodárství. Mezi žadateli je převaha občanských sdružení a nevládních organizací.

I mezinárodní projekty musí splňovat podmínku inovace a modelového charakteru, i když není možné přenést na ostatní země vysoké požadavky, platící pro SRN. Proto je nutné inovativní charakter projektu přizpůsobit možnostem v každé zemi, projekt by měl být pilotním záměrem v rámci partnerské země a zároveň modelovým demonstračním projektem.

Pro podporu mezinárodních projektů jsou zásadním předpokladem spolehliví partneři a odpovídající rámcové podmínky pro fungující spolupráci v projektu. Podmínkou podpory projektů v zahraničí je zpravidla spolupráce zahraničního partnera s německým partnerem. Německý partner přebírá roli předkladatele žádosti a nositele projektu vůči Německé spolkové nadaci pro životní prostředí. Přitom je důležité, aby německý partner nehrál jen symbolickou roli, ale byl obsahově zapojen do přípravy a realizace společného projektu. Němečtí partneři, ale i ministerstva, občanská sdružení a výzkumné instituce přispívají k tomu, že projekty Německé spolkové nadace pro životní prostředí mají v zahraničí skutečně modelový charakter a mohou být impulzem pro konkrétní zlepšení životního prostředí. Německé spolkové nadaci pro životní prostředí je i proto nutné předložit kromě závěrečné zprávy v němčině i shrnutí výstupů projektu v jazyce projektového partnera, aby bylo možné šíření informací v partnerské zemi.

Také spolupráce s ostatními poskytovateli dotací může na mezinárodní úrovni přispět k úspěšné realizaci plánovaných záměrů. Velmi dobré zkušenosti má Německá spolková nadace pro životní prostředí se spoluprací s ostatními dotujícími institucemi. To se týká jak spolupráce s ostatními nadacemi, tak s německými či evropskými odbornými úřady, ke kterým patří Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, Spolkový úřad pro životní prostředí, Společnost pro technickou spolupráci i Evropská unie. Na úrovni nadací existuje od roku 1996 úzká spolupráce s různými evropskými i dalšími zahraničními nadacemi a Spolkovým svazem německých nadací.

Aby bylo možné postupně nadále dotační strategii pro země střední, východní a jižní Evropy zlepšovat, bude DBU v budoucnu realizovat evaluaci dotační činnosti dle stanovených kritérií. Aby bylo možné cíleně oslovit partnery v zahraničí, bude práce s veřejností v anglickém jazyce ze strany DBU posílena a bude zpracována PR-strategie pro mezinárodní komunikaci.

V jednotlivých zemích bude DBU kromě klasické dotační činnosti identifikovat i konkrétní dotační regiony, které by mohly fungovat jako „modelové ostrovy“. Aby bylo možné podporovat konkrétní témata a priority, budou ze strany DBU vypisovány geograficky a časově omezené dotační programy s pevným rozpočtem, které by měly potenciální partnery cíleně motivovat. Prioritou budou projekty na venkově nebo ve strukturně slabých regionech.

I pro mezinárodní dotační aktivity nadace jsou základním závazným dokumentem její směrnice, které definují priority v oblasti ekotechnologií, ekologicky zaměřeného aplikovaného výzkumu, ochraně přírody a ekologické komunikace, které jsou rozdělené do 9 dotačních oblastí a formulují jednotlivá dotační kritéria. V rámci 9 dotačních oblastí mají pro mezinárodní projekty přednost následující témata:

Dotační oblast 1:
 Projekty v oblasti integrované ochrany životního prostředí s orientací
na efektivní využívání energie a obnovitelných zdrojů.

Dotační oblast 2:
 Projekty redukce emisí skleníkových plynů a redukce spotřeby fosilních energií s prioritou ve „zprostředkování poznatků na rozhodující osoby v podnicích, úřadech a sdruženích“.
Dotační oblast 3:
Projekty přenosu a využití odborných znalostí projektantů ve stavebnictví s orientací na další vývoj metod a nástrojů, jejich použití a odzkoušení v rámci modelových projektů.
Dotační oblast 4:
Stipendijní program pro střední a východní Evropu, který nabízí 60 – 80 mladým absolventům VŠ 6 – 12 měsíční pobyt ve výzkumné instituci, úřadu nebo podniku.

Dotační oblast 5:

Projekty vývoje a realizace udržitelných výrobních systémů v zemědělství a lesnictví.

Dotační oblast 6:

Projekty s regionálním těžištěm v povodí Dunaje, s přeshraniční spoluprací.

Dotační oblast 7:

Projekty zprostředkování informací v oblasti ochrany přírody, jejichž cílem bude používání nových (elektronických) informačních systémů, vzdělávání a další kvalifikace mladých dobrovolníků nebo vědeckých pracovníků nebo realizace odborných konferencí k otázkám ochrany přírody mezinárodního významu. V oblasti „Systémy ekologického managementu v SME“ bude podporováno vytváření sítí podniků k jednotlivým tématickým oblastem (např. energetická sanace budov nebo udržitelné stavění a bydlení).
Dotační oblast 8:
 Projekty ekologického vzdělávání ve spolupráci s nestátními organizacemi ve střední a východní Evropě, jejichž důležitá role v životního prostředí a přírody má být tímto způsobem podpořena.
Dotační oblast 9:
Projekty v oblasti péče o parky a zahrady, které mají pro německou a evropskou historii zvláštní význam.

V případě dotazů a žádostí, které se týkají podpory mezinárodních projektů, jsou partnerům k dispozici pracovníci Německé spolkové nadace pro životní prostředí.
Koordinace dotazů a prvních informací probíhá v oddělení „mezinárodní kontakty", zodpovědný je pan Dr. Ulrich Witte. Dále jsou k dispozici tři zástupci nadace, kteří jsou zodpovědní za projekty ve střední a východní Evropě.
- Romana Cermanová pro ČR, SR a  Maďarsko
- Wieslawa Dyki pro Polsko a Ukrajinu
- Claudia Domel pro ostatní země střední, východní a jižní Evropy.

Informace k uzavřeným i realizovaným projektům v SRN i na mezinárodní úrovni můžete získat v databázi projektů (Projekte / Datenbank).

Kontaktní formuláře
  • Romana Cermanová
  • Wieslawa Dyki
  • Claudia Domel

Kromě klasické podpory projektů je Německá spolková nadace pro životní prostředí aktivní v zemích střední, východní a jižní Evropy v rámci mezinárodního stipendijního programu. Vzhledem k tomu, ze mladí, kvalifikovaní a motivovaní absolventi VŠ, mladí vědci, jsou vnímáni jako potenciálně aktivní osoby, jejichž rozhodnutí může sehrát důležitou roli ve zprostředkování poznatků a následné realizaci opatření v ochraně životního prostředí a přírody ve vlastní zemi. Ročně je udělováno 60 – 80 stipendií absolventům VŠ v zemích střední, východní a jižní Evropy s cílem zlepšit jejich odbornou kvalifikaci pro řešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí a přírody v jejich zemích.

DBU vychází z předpokladu, že je v cílových zemích nutné zlepšit integrovanou ochranu životního prostředí v podnicích, že má smysl podpořit orientaci na německé standardy
i ekotechnologie. Důležitým cílem stipendijního programu v zemích střední, východní a jižní Evropy je pomoc mladým vědcům v budování přeshraničních kontaktů a odbourávání bariér.

Po úspěšném startu stipendijního programu v roce 1997 v Polsku se program dále etabloval v roce 2001 v Pobaltských zemích a ruské oblasti Kaliningrad, v roce 2003 v ČR. Od roku 2005 byl rozšířen o Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a v roce 2009 o Slovensko. Od 2009 jsou přijímány i žádosti o stipendium z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Makedonie, Černé hory, Srbska a Slovinska. Do dnešní doby bylo uděleno přes 500 stipendií pro odborný pobyt v Německu.

Stipendisté absolvují 6 – 12 měsíční praktika v německých institucích, kde získávají další odbornou kvalifikaci v oblasti ochrany životního prostředí. Hostitelskými organizacemi jsou výzkumná centra, VŠ, podniky, ministerstva, úřady a nevládní organizace. Potenciální místa pro praktika mohou stipendisté vyhledat na internetových stránkách DBU.

Většina uchazečů jsou přírodovědci nebo inženýři, DBU vítá ale také přihlášky právníků, ekonomů, pedagogů i jiných absolventů VŠ v případě, že jejich záměr bude přínosem pro ochranu životního prostředí a přírody v jejich zemi nebo EU.

Podpora DBU v rámci stipendijního programu není jenom finančního charakteru, všichni zahraniční stipendisté jsou po příjezdu do SRN organizačně a metodicky podporováni. Kromě toho chce DBU mezinárodní stipendijní program ještě intenzivněji propojit s vlastními dotačními aktivitami ve střední a východní Evropě. V této souvislosti jsou stipendisté již během svého praktika v SRN zapojováni do přípravy projektů, které by mohla DBU podpořit. Stipendisté po absolvování praktika by měli ve své vlastní zemi vytvářet síť kontaktů a být  DBU v plnění jejích cílů nápomocni. Záměrem sítě je udržitelné budování spolupráce odborníků, v rámci které má probíhat  nejen v době praktika v SRN, ale i po jeho ukončení intenzivní výměna informací i s DBU, vedoucí i k posílení kontaktů s německými partnery. Mezinárodní propojení podporuje DBU účastí stipendistů na Letní akademii, na společných seminářích, každoročním udělování Ceny životního prostředí a v jednotlivých zemích formou sdružení bývalých stipendistů. Od roku 2004 funguje např. sdružení bývalých polských stipendistů, od 2008 sdružení maďarských stipendistů, od 2009 sdružení rumunských a bulharských stipendistů. V ČR a Litvě je sdružení ve fázi zakládání. V téměř každé zemi střední, východní a jižní Evropy se každoročně koná setkání bývalých stipendistů.

Detailní informace ke stipendijnímu programu: https://www.dbu.de/stipendien_international
První kontaktní osobou jsou vždy zástupci DBU pro konkrétní zemi (kontakty jsou uvedeny
u konkrétní země).
Dotazy můžete směrovat na referenty Stipendijního programu pro země střední, východní
a jižní Evropy - Dr. Nicole Freyer a Dr. Christiane Grimm.
Kontaktní místo pro ČR a SR
Zastoupení DBU v ČR a SR: Společnost pro Lužické hory, zastoupení DBU v ČR a SR, Ing. Romana Cermanová, Zahradní 781, 463 34 Hrádek nad Nisou, tel.: 487 523344, 777 216852, E-mail: r.cermanova(at)gmail.com, skype: luzicke.hory