stipendijní program německé spolkové nadace pro životní prostředí pro střední a východní evropu (moe-austauschstipendienprogramm der dbu)

pro absolventy slovenských vš

O programu
Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok štipendiá pre kvalifikovaných absolventov vysokých škôl v Strednej a Východnej Európe, zameraných na štúdium rôznych oblastí ochrany a tvorby životného prostredia.
Štipendijný program podporuje 6 – 12 mesačné pobyty na nemeckých odborných pracoviskách: na vysokých školách, v podnikoch, výskumných ústavoch, nevládnych organizáciách, úradoch a pod. Miesto štipendijného pobytu si môžu zvoliť sami žiadatelia alebo to zaistí DBU podľa zvolenej odbornej oblasti/odborného zámeru žiadateľa.
Zoznam ponúk štipendijných miest je tiež na http://www.dbu.de/618.html
(Stipendien/MOE-Ausstauschstipendienprogramm der DBU/Praktikumsplätze).

Výška štipendia: 1060 € mesačne
Začiatok štipendia: spravidla február
DBU hradí okrem mesačného štipendia aj náklady na poistenie súvisiace s pobytom v Nemecku a na prípravný jazykový kurz nemčiny.

Podmienky, ktoré musí splniť uchádzač o štipendium:
 • absolvent VŠ v SR
 • štátný príslušník SR
 • trvalé bydlisko v SR
 • v dobe podania prihlášky o štipendium je mladší ako 30 rokov
 • nadpriemerné záverečné známky (dobrý až velmi dobrý)
 • titul (Master, Magister, Ing.; bakalár nie je postačujúci)
 • štúdium dokončil pred menej ako 3 rokmi
 • zámer, ktorému se chce uchádzač v rámci štipendia venovať musí mať ekologickú tému, aktuálnu z pohľadu SR alebo EU
 • znalosti nemeckého jazyka, ktoré musí preukázať najneskôr mesiac pred začatím štipendia (február nasledujúceho roku)
 • podanie prihlášky do štipendijného programu v nemeckom alebo anglickom jazyku
 • v prípade vyzvania zo strany DBU k osobným pohovorom, prezentácia tématu v nemeckom alebo anglickom jazyku
 • nemecký projektový partner alebo hostiteľská organizácia nemusí býť určená v termíne podania prihlášky
Pokiaľ uchádzač tieto podmienky splní, zaregistruje sa v elektronickom systéme podávania prihlášiek a prihlášku spracuje v tomto systéme vrátane všetkých požadovaných príloh
http://www.dbu.de/1461.html/